Toggle navigation

Công ty Cổ phần TTC tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường

Ngoài nhiệm vụ đầu tư sản xuất kinh doanh, trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần TTC đã luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương, giúp đỡ CNVCLĐ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống… 

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần TTC luôn quan tâm động viên CBCNV của Công ty tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội. Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền công tác xã hội từ thiện, được đoàn viên, CBCNV của Công ty nhiệt tình hưởng ứng. Các phong trào đã nhận được sự đồng thuận, đồng lòng tự nguyện tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội. Đó là các hoạt động về bảo vệ môi trường, quyên góp ủng hộ các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa…

Một số hình ảnh về các hoạt động xã hội của Công ty Cổ phần TTC trong thời gian qua:

Tin khác